Nasza praca

Pracownia Teledetekcji prowadzi badania nad następującymi zagadnieniami:
 1. Teoretyczne i empiryczne badania wpływu optycznie aktywnych składników wody morskiej na spektralne charakterystyki promieniowania wychodzącego z wody. Podczas eksperymentów terenowych, prze­prowadzanych w trakcie regularnych rejsów badawczych na obszarze Morza Bałtyckiego, wyko­rzystywane są różnorodne spektrofotometry morskie.

  foto
  foto
  foto

  Zmierzone widma promieniowania wychodzącego z wody analizowane są pod kątem ich wrażliwości na wpływ charakterystyk optycznie aktywnych składników wody morskiej: stężenie chlorofilu, stężenie materii zawieszonej oraz absorpcję przez substancje żółte. Dane zbierane podczas eksperymentów terenowych analizowane są pod kątem zmienności czasowej i przestrzennej.
 2. Tworzenie i weryfikacja algorytmów na uzyskiwanie stężenia optycznie aktywnych składników wody morskiej z da­nych tele­detekcyjnych.
 3. Rozwijanie metodologii przetwarzania danych teledetekcyjnych przy użyciu tworzonych algorytmów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania wyników do systematycznego monitorowania cha­rak­terystycznych basenów morskich.
 4. Użycie danych teledetekcyjnych do różnoskalowej obserwacji zmienności czasowej i przestrzennej rozkładu stężeń wy­bra­nych optycznie aktywnych składników wody morskiej w warstwie powierzchniowej.
foto

Pracownia Teledetekcji wyposażona jest za równo w przyrządy do wykonywania pomiarów terenowych, jak również w sprzęt i oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych satelitarnych.

Szczegółowe cele naszych bieżących badań to:
Wyniki naszych prac są opublikowwane w różnorodnych czasopismach naukowych.

back